Promocyjne wejściówki do aquaparku Tatralandia
Promocyjne wejściówki do aquaparku Tatralandia
Relaks w basenach termalnych
Relaks w basenach termalnych
Wypoczynek w gorących źródłach
Wypoczynek w gorących źródłach
Udany wypoczynek i dobra zabawa gwarantowana!
Udany wypoczynek i dobra zabawa gwarantowana!

Jakie dokumenty musi mieć dziecko podczas podróży za granicę?

Podczas podróżowania po krajach UE, dziecko musi mieć z sobą dokument tożsamościZarówno Polska, jak i Słowacja są jednymi z grona państw europejskich należących do strefy Schengen, a co za tym idzie, obowiązuje tu swobodny przepływ ludzi, towarów oraz usług. Prościej mówiąc „nie ma granic”, a przynajmniej tych tradycyjnych, stresujących, nieustannie kojarzonych z długimi kolejkami i skrupulatną kontrolą.
Nie oznacza to jednak, że podróżując po krajach strefy Schengen wolno nam robić to bez jakichkolwiek dokumentów.

Uwaga! Prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka, zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo urodzenia, nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość!

Dorośli nie mają z tym problemu – wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub - tradycyjnie – paszport. Wymóg posiadania przy sobie dowodu tożsamości dotyczy również dzieci.  W tym wypadku do wyboru są dwie możliwości, za dowód tożsamości uznajemy bowiem:

 • indywidualny paszport dla dziecka,
 • tymczasowy dowód osobisty dziecka.

Paszport nie powinien nikogo zaskoczyć. Organem, który może wydać dziecku paszport jest wydział paszportowy we właściwym Urzędzie Wojewódzkim. Procedury te trwają zazwyczaj około 30 dni. Konieczna jest zgoda dwojga rodziców.

Pewnego rodzaju nowością w Polskim prawodawstwie są natomiast dowody osobiste dla nieletnich. Warto więc pokrótce scharakteryzować zasady, na jakich funkcjonują rzeczone dokumenty. Dowody osobiste dla nieletnich działają podobnie, jak te dla osób dorosłych – pozwalają poruszać się tylko po krajach Unii Europejskiej. Aby wyrobić dziecku taki dokument, należy złożyć wniosek do urzędu danej gminy. Wniosek musi być podpisany przez obydwojga rodziców lub prawnych opiekunów. Procedura rozpatrzenia wniosku i wyrobienia dowodu trwa zazwyczaj, podobnie jak w przypadku paszportu, 30 dni.

DOWÓD OSOBISTY

jest dokumentem:

 • stwierdzającym tożsamość osoby;
 • poświadczającym obywatelstwo polskie;
 • uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic:
 • państw członkowskich Unii Europejskiej (AUSTRII, BELGII, BUŁGARII, CHORWACJI, CZECH, CYPRU, DANII, ESTONII, FRANCJI, FINLANDII, GRECJI, HOLANDII, HISZPANII, IRLANDII, LITWY, LUKSEMBURGA, ŁOTWY, MALTY, NIEMIEC, PORTUGALII, RUMUNII, SŁOWACJI, SŁOWENII, SZWECJI, WĘGIER, WIELKIEJ BRYTANII, WŁOCH),
 • państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należą do Unii Europejskiej oraz państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi ich obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób (ISLANDIA, LICHTENSTEIN, NORWEGIA, SZWAJCARIA),
 • państw, które na podstawie jednostronnych decyzji, uznają dowód osobisty za dokument wystarczający do przekroczenia granicy (ALBANIA, BOŚNIA I HERCEGOWINA, CZARNOGÓRA, MACEDONIA, SERBIA).

UWAGA! O bieżących zmianach zasad wjazdu i pobytu w poszczególnych państwach Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje w aktualnościach (komunikaty) na stronie internetowej: www.msz.gov.pl

DOWÓD OSOBISTY zobowiązana jest posiadać osoba, będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • ukończyła 15 lat i pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, lub nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim, która ukończyła 13 lat, ma prawo (a nie obowiązek) otrzymać dowód osobisty. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód  osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat, co oznacza, że na wniosek rodziców dowód osobisty może otrzymać już kilkutygodniowe dziecko. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2010 nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego (art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306).  Podstawa prawna ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.)

PASZPORT

to dokument, który:

 • uprawnia do przekroczenia granicy i pobytu za granicą,
 • poświadcza obywatelstwo polskie,a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Paszporty dla dzieci do 13 roku życia są ważne przez 5 lat od daty wydania. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia są ważne przez 10 lat od daty wydania.

UWAGA! Termin ważności paszportów dla dzieci do 5 roku życia wprowadziła ustawa z 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, która 11 lipca 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2012, poz. 798).

Dowód osobisty i paszport to dokumenty:

 • uprawniające do przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i potwierdzające prawo przebywania na terytorium innych państw członkowskich.

Podstawowa zasada: 1 dokument może być wydany tylko 1 osobie!

Jakie dokumenty dla nieletniego za granicę

Aktualne i bieżące informacje do pobrania dostępne są tutaj. Materiał do artykułu został zaczerpnięty ze strony internetowej za zgodą Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie www.strazgraniczna.pl

Sprawdź inne miejsca na udany wypoczynek